31 sierpnia 2022

Regulamin

Regulamin rejestracji i świadczenia usług medycznych w Centrum Zakątek

 

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum Zakątek z siedzibą przy ulicy Pigwowej 7 w Toruniu (NIP 9562324089), zwanej dalej Usługodawcą.

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: Centrum Zakątek z siedzibą przy ul. Pigwowej 7, 87-100 Toruń, NIP: 9562324089, REGON: 36691461800017, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nr księgi 000000254304-W-04.
 2. Definicje pojęć:
  • Centrum Zakątek - miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Usługodawcę na rzecz Pacjentów
  • Pacjent - osoba fizyczna chcąca skorzystać lub korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę
  • Podmiot Leczniczy - przez tę definicję należy rozumieć Centrum Zakątek, NIP 9562324089, REGON: 36691461800017
  • Strona - należy przez to rozumieć Usługodawcę lub Pacjenta
  • Świadczenie zdrowotne - świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a także konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz seksuologiczne
  • Wizyta - opisana w Regulaminie jako czas, forma i miejsce spotkania w celu udzielania przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta Świadczeń zdrowotnych
  • Wizyta Elektroniczna - Wizyta, w ramach której Świadczenia zdrowotne udzielane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W kwestiach dotyczących Wizyt Elektronicznych nieuregulowanych w sposób szczególny w niniejszym Regulaminie należy stosować odpowiednio te postanowienia Regulaminu, które dotyczą Wizyt
  • Zadatek - oznacza należność pieniężną uiszczaną przez Pacjenta na rzecz Usługodawcy w ramach potwierdzenia rejestracji niektórych Wizyt lub Wizyt Elektronicznych
  • Platforma - zbiór systemów teleinformatycznych obejmujący system mydr.pl, znanylekarz.pl oraz własne rozwiązania IT Usługodawcy, umożliwiające wykonywanie wybranych akcji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum Zakątek, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.
 4. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  • powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
   • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm., dalej jako: „ustawa o działalności leczniczej”)
   • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm., dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”)
   • wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
   • Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi „regulamin” w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

 

§2. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 

 1. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest świadczenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii oraz prowadzeniu psychoterapii i poradnictwa psychologicznego oraz seksuologicznego.
 2. Działalność lecznicza Podmiotu Leczniczego polega na profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego, psychoedukacji, diagnozowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w zakresie psychiatrii, psychoterapii, psychologii lub seksuologii, co oznacza zapewnienie profesjonalnej ambulatoryjnej lekarskiej opieki psychiatrycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej lub seksuologicznej na wysokim poziomie w oparciu o aktualną wiedzę i standardy medyczne.
 3. W celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych i oczekiwań swoich pacjentów zadaniem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez:
  • pozyskiwanie i zatrudnianie kadry o możliwie najwyższych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych;
  • podejmowanie wszelkich działań wewnętrznych i zewnętrznych w celu stworzenia optymalnie przyjaznej i wspomagającej proces zdrowienia atmosfery dla swoich pacjentów.

 

§3. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

 

 1. Centrum Zakątek wykonuje działalność leczniczą poprzez własne przedsiębiorstwo.
 2. W Zakładzie leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:
  • Kierownik
  • Lekarz psychiatra
  • Psycholog
  • Neurologopeda
  • Personel pomocniczy
 3. Osoby piastujące poszczególne stanowiska w Zakładzie leczniczym realizują̨ następujące obowiązki:
  • Kierownik:
   • organizowanie i kierowanie pracą personelu Podmiotu Leczniczego;
   • zatwierdzenie planów inwestycyjnych, naprawczych oraz audytów;
   • przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym Podmiotu Leczniczego;
   • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
   • wydawanie upoważnień i pełnomocnictw;
   • występowanie w imieniu Podmiotu Leczniczego przez urzędami, sądami i organami administracji;
   • zawieranie umów na usługi medyczne oraz zawieranie umów cywilnoprawnych na rzecz Podmiotu Leczniczego;
   • nawiązywanie współpracy (zawieranie umów o pracę lub umów o świadczenie usług) z personelem Podmiotu Leczniczego);
   • wystąpienia publiczne i współpraca z mediami.
  • Lekarz psychiatra:
   • diagnostyka pacjenta w oparciu o aktualną wiedzę i standardy medyczne;
   • dostosowanie właściwego leczenia farmakologicznego do potrzeb pacjenta;
   • edukacja pacjentów;
   • dalszy rozwój i dbałość o bieżące aktualizowanie posiadanej wiedzy i umiejętności.
  • Psycholog:
   • diagnostyka pacjenta w oparciu o aktualną wiedzę psychologiczną;
   • dostosowanie właściwych form leczenia do potrzeb pacjenta;
   • psychoedukacja pacjentów;
   • dalszy rozwój i dbałość o bieżące aktualizowanie posiadanej wiedzy i umiejętności.
  • Neurologopeda:
   • diagnostyka pacjenta w oparciu o aktualną wiedzę;
   • dostosowanie właściwych form leczenia do potrzeb pacjenta;
   • prowadzenie rehabilitacji i terapii pacjentów;
   • psychoedukacja pacjentów;
   • dalszy rozwój i dbałość o bieżące aktualizowanie posiadanej wiedzy i umiejętności.
  • Personel pomocniczy:
   • wsparcie techniczno-administracyjne

 

§4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą z zakresu:
  • ambulatoryjnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
  • poradnictwa psychologicznego;
  • poradnictwa seksuologicznego;
  • psychoterapii;
  • neurologopedii;
  • profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego;
  • psychoedukacji.

 

§5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w pomieszczeniach Podmiotu Leczniczego, zlokalizowanego pod adresem ul. Pigwowa 7, 87-100 Toruń.

 

§6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą dotyczyć może w szczególności zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 4. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

 

§7. Sposób rejestracji Wizyty

 

 1. Pacjent dokonuje rejestracji Wizyty w Centrum Zakątek w jeden z następujących sposobów:
  • drogą elektroniczną za pomocą strony centrumzakatek.pl;
  • telefonicznie pod numerem 575 805 505;
  • osobiście w godzinach pracy Centrum Zakątek;
  • poprzez podmioty pośredniczące takie jak np. znanylekarz.pl
 2. Rejestracja wizyty w Centrum Zakątek oznacza, że Pacjent zobowiązuje się do akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestrując Wizytę Elektroniczną Pacjent akceptuje wymogi Wizyty Elektronicznej, czyli fakt posiadania lub dostępu do komputera z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych oraz dostępem do skrzynki e-mail.
 4. W procesie rejestracji Wizyty Pacjent zobowiązany jest do podania niezbędnych danych swoich. Zakres danych obejmuje:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL/data urodzenia
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail.
 5. W przypadku, gdy pacjent odmówi podania danych wymienionych w poprzedzającym ustępie, Usługodawca uniemożliwi skuteczne umówienie Wizyty.
 6. W przypadku gdy Świadczenia zdrowotne mają być wykonywane wobec osoby małoletniej również danych osobowych małoletniego, którego ma dotyczyć wykonywanie Świadczeń zdrowotnych.
 7. W imieniu Pacjenta, który jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, rejestrację terminu Wizyty dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez przedstawiciela ustawowego.
 8. W sytuacji, w której Wizyta wymaga uiszczenia Zadatku, rezerwację terminu Wizyty uznaje się za skuteczną z chwilą terminowego:
  • zaksięgowania kwoty Zadatku na rachunku bankowym Usługodawcy
  • lub osobistej wpłaty kwoty Zadatku dokonanej w formie gotówkowej lub płatności kartą w Centrum Zakątek
  • lub przedstawienia przez Pacjenta potwierdzenia zaksięgowania wpłaty Zadatku na wskazany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego, jeżeli wpłacona kwota nie została wcześniej zaksięgowana jego rachunku bankowym
  • lub dokonania skutecznej płatności online za pomocą systemy płatności online zaoferowanego Pacjentowi przez Usługodawcę
 9. W przypadku, gdy Pacjent nie dotrzyma terminu wpłaty Zadatku, rezerwacja wizyty przez Usługodawcę zostanie anulowana.
 10. Cennik opłat za Wizyty do specjalistów opublikowany na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego oraz dostępny jest w rejestracji Centrum Zakątek.

 

§8. Sposób anulowania Wizyty

 

 1. Pacjentowi przysługuje prawo bezpłatnego anulowania Wizyty, gdy na poczet wizyty nie była wymagana wpłata Zadatku.
 2. W przypadku, gdy na poczet Wizyty był wymagany Zadatek i Zadatek został wpłacony w wymaganym terminie, Pacjent ma prawo żądać zwrotu wpłaconego Zadatku wyłącznie w sytuacji, gdy skutecznie poinformuje Usługodawcę o anulowaniu rezerwacji w terminie nie późniejszym niż na 24 godziny przed ustalonym terminem Wizyty.
 3. Aby skutecznie anulować Wizytę lub Wizytę Elektroniczną Pacjent zobowiązuje się poinformować Usługodawcę telefonicznie lub za pomocą Platformy.

 

§9. Wizyta oraz weryfikacja tożsamości

 

 1. Wizyta może odbyć się osobiście w siedzibie Usługodawcy lub w formie Wizyty Elektronicznej, gdzie Świadczenia zdrowotne udzielane są za pomocą środków pozwalających na przeprowadzenie videorozmowy lub rozmowy telefonicznej dla pacjentów będących już pod regularną opieką specjalistów Centrum Zakątek w przypadku gdy specjalista wyrazi na to zgodę.
 2. W dniu określonym przez termin Wizyty Pacjent zobowiązany jest do stawienia się w rejestracji Centrum Zakątek na 15 minut przed planowanym terminem Wizyty w celu weryfikacji tożsamości Pacjenta.
 3. W przypadku Wizyty Elektronicznej, Pacjent zobowiązany jest zalogować się do systemu lub aplikacji wskazanej przez Centrum Zakątek.
 4. Usługodawca weryfikuje tożsamość Pacjenta w ramach Wizyty na podstawie ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawierającego dane, które umożliwiają identyfikację Pacjenta.
 5. Weryfikacja tożsamości Pacjenta, który korzysta z Wizyty Elektronicznej dokonywana jest poprzez podanie przez Pacjenta w trakcie Wizyty Elektronicznej następujących danych:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres zamieszkania (jeżeli jest konieczny dla udzielenia Świadczenia Zdrowotnego)
 6. Weryfikacja tożsamości Pacjenta przez wykonaniem świadczenia jest niezbędna dla ochrony jego danych, ochrony tajemnicy związanej ze świadczeń usług medycznych oraz w celu bezpiecznej realizacji świadczenia.
 7. Brak weryfikacji tożsamości Pacjenta przez pracownika rejestracji Centrum Zakątek uniemożliwia odbycie Wizyty.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia oraz inne trudności natury technicznej jakie mogą pojawić się przed rozpoczęciem lub podczas trwania Wizyty Elektronicznej.

 

§10 Organizacja Wizyt

 

 1. Planowany czas trwania konsultacji poszczególnych Specjalistów:
  • wizyta u lekarza psychiatry – 20 minut,
  • konsultacje u psychologa, terapeuty, neurologopedy oraz terapeuty uzależnień – 50 minut.
 2. Czas realizacji konsultacji może ulec wydłużeniu, jeśli będzie tego wymagał stan zdrowia Pacjenta lub konieczność realizacji dodatkowych, nieplanowanych aktywności (np. wystawienie skierowania do szpitala). W takich przypadkach kolejne konsultacje w danym dniu mogą być realizowane z opóźnieniem.
 3. W przypadku gdy Pacjent nie będzie mógł zgłosić się na umówioną Wizytę, zobligowany jest do kontaktu z Centrum Zakątek w sprawie odwołania lub przełożenia Wizyty najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym planowany termin Wizyty. W przypadku Wizyty zaplanowanej na poniedziałek - kontakt najpóźniej w piątek poprzedzającego tygodnia.
 4. W przypadku braku potwierdzenia Wizyty ze strony Pacjenta do godziny 15:00 dnia poprzedzającego termin Wizyty, Centrum Zakątek wysyła informację SMS o anulowaniu terminu spotkania.
 5. W przypadku trzykrotnej nieobecności na wizycie w stałym terminie Pacjenta (w ciągu ostatnich dwóch miesięcy) lub w przypadku trzech nieobecności pod rząd, termin przestaje być dla niego stały i może zostać zarezerwowany przez innego Pacjenta. Pacjent jest o tym informowany przez Centrum Zakątek za pomocą SMS.
 6. W sytuacji, gdy Pacjent spóźni się na ustalony termin wizyty o więcej niż 10 minut Centrum Zakątek ma prawo odmówić przyjęcia Pacjenta na umówiony termin Wizyty i zaproponować inny termin Wizyty.
 7. Centrum Zakątek informuje a Pacjent przyjmuje do wiadomości, że godzina umówionej Wizyty ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie lub opóźnieniu.

 

§11. Zaliczenie Zadatku. Zwrot Zadatku.

 

 1. W sytuacji, gdy Pacjent nie stawi się w Centrum Zakątek w terminie określonym w ramach rejestracji Wizyty, Usługodawca ma prawo zażądać opłaty za wizytę lub zatrzymuje wpłacony wcześniej Zadatek. Żądanie opłaty lub brak zwrotu Zadatku są spowodowane koniecznością poniesienia przez Usługodawcę kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta oraz kosztów przygotowanych materiałów i personelu medycznego Centrum, pozostającego w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo braku stawiennictwa Pacjenta.
 2. Do rozliczeń Zadatku nie stosuje się przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego.

 

§12. Wykonywanie Świadczeń zdrowotnych. Odmowa wykonania Świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Usługodawca oświadcza, że wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej i podane przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego informacje na temat objawów stanu zdrowia oraz stanu zdrowia Pacjenta, a Usługodawca podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia Pacjenta z jednoczesnym zachowaniem zasad należytej ostrożności wymaganych od podmiotów medycznych.
 2. Pacjent zobowiązuje się do powiadomienia Usługodawcy na temat stanu swojego zdrowia, w szczególności przekazania informacji o przebytych i obecnych chorobach, przyjmowanych lekach, ciąży itp., a także do poinformowania o wszystkim, co może wpłynąć na przebieg i wynik badań lub terapii.
 3. Świadczenie zdrowotne na rzecz małoletniego (lub osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej) może być wykonywane wyłącznie w trakcie, w którym osoba ta znajduje się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub wskazanej przez w/w podmioty w drodze pisemnej upoważnionej osoby.
 4. Centrum może odmówić wykonania Świadczenia zdrowotnego, jeżeli stan zdrowia Pacjenta zagraża personelowi medycznemu, pracownikom i współpracownikom Centrum Zakątek, w szczególności wystąpienia widocznych u Pacjenta oznak infekcji bakteryjnej i wirusowej lub innych chorób zakaźnych (m.in. grypa, przeziębienie, zapalenie płuc, odra, ospa, gruźlica itd.). Powyższa odmowa znajduje uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in. art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej, art. 15 ustawy o działalności leczniczej, art. 210 §1 Kodeksu pracy.

 

§13. Informacja o stanie zdrowia. Dokumentacja medyczna i jej udostępnianie.

 

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. W związku z tym, że dokumentacja medyczna prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej, z powodów technologicznych Centrum Zakątek nie udostępnia oryginałów dokumentów medycznych. Centrum Zakątek sporządza wydruk tych dokumentów i poświadcza za ich zgodność.
 4. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona następującym osobom:
  • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
  • Przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta (rodzin, opiekun, kurator)
  • Osobie upoważnionej przez Pacjenta
  • Innym podmiotom i osobom, szczegółowo wymienionym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. W momencie odbioru dokumentacji medycznej Centrum Zakątek weryfikuje dane osobowe osoby odbierającej. W przypadku odbioru dokumentacji przez:
  • Pacjenta - Centrum Zakątek wymaga okazania dokumentu identyfikującego tożsamość ze zdjęciem w postaci dowodu osobistego lub paszportu
  • Przedstawiciela ustawowego Pacjenta - Centrum Zakątek wymaga okazania dokumentu identyfikującego tożsamość przedstawiciela ustawowego Pacjenta oraz dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest przedstawicielem ustawowym Pacjenta (np. orzeczenie właściwego sądu lub organu, metryka urodzin dziecka)
  • Osobie upoważnionej przez Pacjenta - Centrum Zakątek wymaga okazania dokumentu identyfikującego tożsamość osoby upoważnionej pisemnego upoważnienia do odbioru dokumentacji w imieniu Pacjenta, poświadczonego podpisem Pacjenta.
 6. Odbiór udostępnianej dokumentacji medycznej możliwy jest:
  • osobiście
  • drogą elektroniczną
  • przesyłką pocztową
 7. Wysyłka udostępnianej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej lub w formie przesyłki pocztowej możliwy jest wyłącznie na adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej widniejący w karcie pacjenta.
 8. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej została określona w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Kierownik Podmiotu Leczniczego publikuje na stronie internetowej Podmiotu leczniczego aktualny cennik udostępnienia.

 

§14. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Pacjent uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku ze świadczonymi usługami, jak również co do sposobu przebiegu i rejestracji Wizyty.
 2. Zgłoszenie Reklamacji powinno zawierać opis problemu oraz dokładny czas jego wystąpienia.
 3. Reklamację z uzasadnieniem należy złożyć na piśmie osobiście pracownikowi rejestracji lub przesłać na adres e-mail rejestracja@centrumzakatek.pl lub na adres Centrum Zakątek, ul. Pigwowa 7, 87-100 Toruń.
 4. Zgłoszenie Reklamacji powinno nastąpić najpóźniej 7 dnia od momentu wystąpienia nieprawidłowości.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz do poinformowania Pacjenta o jej wynikach na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji lub pisemnie na podany przez niego adres korespondencyjny.
 6. Usługodawca nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po terminie, o którym mowa w ust. 3 lub nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 lub reklamację zgłoszono w sprawie już rozpatrzonej bądź podlegającej rozpatrzeniu.

 

§15. Postanowienia końcowe

 

 1. Z zastrzeżeniem ogólności ust. 1 niniejszego artykułu, Pacjent będący konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wymagalne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

CENNIK UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

 • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
  • Kserokopia lub wydruk (1 strona) - 0,38 zł
  • Środki komunikacji elektronicznej - 0,00 zł